Τρίτη 13 Μαΐου 2014

KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου "Εταιρία Yπεράσπισης Αξιών"


Καταστατικο Ε.Υ.Α. ΑΡΘΡΟ 1Παρ. 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "Εταιρία υπεράσπισης Αξιών" και έδρα την Αθήνα.ΑΡΘΡΟ 2Παρ. 1 Σκοπός του σωματείου είναι η αναγνώριση, προώθηση, προβολή και υπεράσπιση των πανανθρώπινων και ελληνικών, -αναγνωριζόμενων από την παγκόσμια κοινότητα και τον πολιτισμό- Αξιών, των φορέων ή προσώπων που πιστεύουν και αγωνίζονται για αυτές.Παρ. 2 Οι επιδιώξεις του σωματείου αναλυτικότερα είναι η πραγματοποίησις διαλέξεων, δημοσίευσις κειμένων, δημιουργία ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις, σε εκπομπές, εκδόσεις ή βραβεύσεις ή υποστήριξεως βιβλίων και εντύπων που το περιεχόμενό τους δίνει το μήνυμα του πολιτισμού, του ιδεαλισμού, την διάκριση και σπουδαιότητα των Αξιών, με ιδιαίτερη επισήμανση και σεβασμό των ελληνικών Αξιών, την διάδοση και την υπεράσπιση - διάσωσή τους. Με προεξέχουσα Αξία τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μεγαλείο, την ελληνορθόδοξη πίστη και την καθαρή ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 3Παρ. 1 Τα μέλη του σωματείου είναι επίτιμα και τακτικάΠαρ. 2 Επίτιμα μέλη ανακηρύσονται από την γεν. συνέλευση, προσωπικότητες διακριθείσες για την δημιουργία άξιου έργου ή για συγκεκριμένους αγώνες τους υπέρ των Αξιών ή κατά των σοβαρά και αποδεδειγμένα πλητόντων και βλαπτόντων αυτές.Παρ. 3 Tακτικά είναι όλα τα υπόλοιπα εγγραφέντα εν ενεργεία μέλη τα οποία πληρούν όλες τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο και απολαμβάνουν των αντιστοίχων δικαιωμάτων.Παρ. 4 Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δέκα μέρες από την λήψη αυτής της δηλώσεως, αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι, του αιτούντα. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, μετά από αίτηση του αιτούντα, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη), για την εγγραφή ή όχι.Παρ. 5 Κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποχωρεί οποτεδήποτε από το σωματείο. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρείς τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.Παρ.6 Μέλος του σωματείου, το οποίο βλάπτει τους σκοπούς του σωματείου και δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού καθώς επίσης και τις αποφάσειςτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφεται από το Σωματείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο της αποφάσεως διαγραφής στέλνεται με συστημένη επιστολή στο διαγραφόμενο μέλος, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήψη της σχετικής αποφάσεως.Παρ. 7 Διαγράφεται επίσης από το Σωματείο όποιο μέλος καθυστερεί τις συνδρομές-εισφορές τουλάχιστον δύο (2) ετών. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις πληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του. Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους το Δ.Σ., πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν διαγράφεται μέλος. Σ αυτήν την περίπτωση αποφασίζει για την διαγραφή ή όχι, η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.Παρ.8 Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται σ' αυτά, εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι μέλη του Σωματείου τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές.Παρ. 9 Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις και προαιρετικά στις εκάστοτε συγκεντρώσεις, έκτακτες ή τακτικές. Επίσης να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους εισφορές για τα στοιχειώδη βασικά έξοδα του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 4΄Οργανα του σωματείου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση και η εξελεγκτική επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 5Παρ. 1 Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με διετή θητεία από την Γενική Συνέλευσηκαι αποτελείται από επτά μέλη, δηλαδή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία & τρεις συμβούλουςΠαρ. 2 Μέσα σε δέκα το αργότερο ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή, μεταξύ των μελών του α) Προέδρου, β) Αντιπροέδρου, γ) Γενικού Γραμματέα και δ) Ταμία. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφια των παρόντων μελών. Για να υπάρχει απαρτία, κατά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Στις άλλες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.Παρ. 3 Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερησίας διατάξεωςκαι κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τεις (3) ημέρες ενωρίτερα. Εκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουντρία (3) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.Παρ. 4 Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρείς (3) κατά σειράν συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ. , από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. Εαν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γ.Σ. για αντικατάσταση του μέλους που αντικαταστάθηκε.Παρ. 5 Αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι α) να ενεργεί και να αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό. β) να αποφασίζει και να ελέγχει τις δαπάνες. γ) Να συντάσσει τον σχεδιασμό δράσης και τον οικονομικό προϋπολογισμό τον οποίο υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκρισιν στην Γ.Σ. δ) Να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία αρμόδια είναι μόνο η Γενική Συνέλευση. ε) Να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για τα εκάστοτε προκύπτοντα θέματα κάθε είδους.Παρ. 6 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του α) έγγραφη επίπληξη β) προσωρινή διαγραφή μέχρι εξι (6) μήνες και γ) οριστική διαγραφή. Καμμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία, η οποία πρέπει να σταλεί στο μέλος που αφορά, με συστημένη επιστολή, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία απολογίας.Παρ. 7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου. α) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζων την ημερήσια διάταξη μαζί με τον γεν. γραμματέα. β) Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει τα έγγραφα ο ίδιος, ή αντ' αυτού ο γενικός ή ο ειδικός γραμματέας. γ) Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δ). Εκπροσωπεί το σωματείο στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές ή στους τρίτους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρείται από τον αντιπρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα. ε) γνωστοποιεί στο σώμα τις αποφάσεις του Δ.Σ.Παρ. 8 Καθήκοντα και αρμοδιότητες αντιπροέδρου: α) Συμπληρώνει ή αντικαθιστά κατά την απουσία του τον πρόεδρο. β) Μετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην δράση του σωματείου και δημιουργικά στο Δ.Σ. και στις εκάστοτε ψηφοφορίες.Παρ. 9 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα. α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη συντάσων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. β) Μοιράζε ται με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο τις δημόσιες σχέσεις και την ευθύνη της αλληλογραφίας και ενημέρωσης. γ) τηρεί το μητρώο των μελών, και φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Ταμία ή από τον μεγαλύτερο των συμβούλων, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο ταμίας.Παρ. 10 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία. α) Ο Ταμίας ενδιαφέρεται για τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, ακίνητα και κινητά, φροντίζει να εισπράττει τις συνδρομές, να καταγράφει τις εγκρινόμενες από το προεδρείο δαπάνες, τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και παραστατικά και αποδίδει λογαριασμό, όταν αυτό του ζητηθεί από τα όργανα. Ενεργεί επίσης και τις πληρωμές μετά από εντάλματα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμόςτης αποφάσεως του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή. β) Ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο, το ταμείο του σωματείου, όταν αυτό του ζητηθεί. γ) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. δ) ΄Εχει κατατεθειμένα τα χρήματα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου σε τράπεζα. ε) Εν απουσία του αντικαθίσταται από άλλο μέλος Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 6Παρ. 1 Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και σε διάστημα δέκα (10) μηνών το ενωρίτερο, από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, και έκτακτα όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως το (1/4) ένα τέταρτο των ταμειακώς εντάξει μλών. Οι αιτούντες την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνε- λεύσεως πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζη- τηθούν. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε δεκά πέντε (15) το αργότερο ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.Παρ. 2 Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Εκλέγει, κάθε δύο χρόνια, την διοίκηση του σωματείου και την εξελεγκτική επιτροπή και εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Διοικήσεως.Παρ. 3 Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν είναι παρόντα κατ' αυτή τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.Παρ. 4 Οι προσκλήσεις για κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφονται σ' αυτές η ημέρα, η ώρα, και ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα, αποστέλλονται δε στα μέλη ταχυδρομικώς δεκά πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνελεύσεως. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών.Παρ. 5 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.Παρ. 6 Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι εκείνος που θα εκλεγεί από τα παρόντα μέλη σαν πρόεδρός της. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρό της.Παρ. 7 Προκειμένου να γίνουν εκλογές για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό, στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.Παρ. 8 Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται εγγράφως μέχρι την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές. Επίσης, μέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ., έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλεί τις οφειλές του προς το σωματείο. ΑΡΘΡΟ 7Παρ. 1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη. ΄Εργο της είναι η εποπτεία της οικονομικής διαχείρησης του Δ.Σ.Παρ. 2 Εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονταιτα μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε., κατά την πρώτη, μετά την εκλογή της συνεδρίαση,εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δε δικό της βιβλίο πρακτικών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Υποχρεούται να ελέγχει κάθε εξάμηνο τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του σωματείου και τέλος συντάσσει κάθε χρόνο, έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση και την υποβάλει προς έγκρισιν στην Γ.Σ. Σε περίπτωση δε διαφωνίας μέρους της Ε.Ε., ο διαφωνών υποβάλει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 8Παρ. 1 Πόροι του Σωματείου είναι Οι ετήσιες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις οργανισμών, οι τυχόν έκτακτες προαιρετικές συνδρομές μελών, οι χορηγίες, ή τυχόν κληροδοτήματα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα έσοδα από εκδόσεις, βιβλία, εκδηλώσεις, και από οποιοδήποτε άλλο διαφανές και νόμιμο έσοδο που δεν αντιβαίνει στους σκοπούς του σωματείου.Παρ. 2 Κάθε μέλος του σωματείου έχει υποχρέωση να καταβάλει στο ταμείο του σωματείου α) δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. για την εγγραφή του και β) έξι χιλιάδες (6.000) δρχ. για ετήσια συνδρομή. Με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. , είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσόν της εγγραφής και εισφοράς.Παρ.3 Τα μετρητά του σωματείου κατατίθενται στο όνομα του σωματείου σε Τράπεζα, με φροντίδα του Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του μέχρι πεντε (5.000) δρχ. για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Για να γίνει ανάληψη χρημάτων μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. χρειάζεται έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Για ανάληψη ποσού μεγαλύτερου , χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 9Παρ.1 Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση, πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αποφάσεως για διάλυση του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 10Παρ.1 Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία του μετά από νομότυπο απόφαση, περιέρχεται σε διάδοχο σωματείο ή σε νόμιμα επιλεγμένο γηροκομείο ή τροφίμους αγωνιστές ή διανοούμενους σχετικού ιδρύματος ΑΡΘΡΟ 11Παρ. 1 Η πρώτη, μετά την νόμιμη σύσταση του σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού περάσει ένας μήνας και πάντως το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.Παρ. 2 Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του σωματείου δεν μπορούν να είναι όσοι στον χρόνο των εκλογών είναι μέλη Δ.Σ. ή Ε.Ε. άλλου σωματείου. ΑΡΘΡΟ 12Παρ.1 Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. ή από το Δ.Σ., κατά παραχώρηση αρμοδιότητας από την Γ.Σ., αφού προηγουμένως τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 13Παρ.1 Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από την Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού τούτου. ΑΡΘΡΟ 14Παρ. 1 Το σωματείο έχει σφραγίδα με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 15Παρ. 1 Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα, εγκρίθηκε κατά άρθρο και συνολικά στην συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 1995 που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και η ισχύς του αρχίζει από την μερομηνία που θα εγκριθεί με δικαστική αποφάση από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 16.10.1995

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου